Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FairLife Foundation en door aan haar gelieerde dochterondernemingen of activiteiten, hierna ook aan te duiden als ‘FLF’. Indien je een donatie doet, of om andere redenen persoonsgegevens aan FLF verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Als je gebruik maakt van onze producten en/of diensten kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die je verstrekt bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier, het bestellen van producten of diensten, het solliciteren via de website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of andere informatie die wij verzamelen bij jouw gebruik van onze websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

  • Voor de nakoming van een overeenkomst;
  • Voor de afhandeling van jouw verzoek om informatie;
  • Voor de afhandeling van jouw klacht;
  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken;
  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld;
  • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Je persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van FLF en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere FLF producten en/of diensten. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op jouw behoeften aansluiten. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien je daar jouw toestemming voor hebt gegeven bij het verstrekken van de persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt je toestemming op ieder moment weer intrekken. Jouw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft P&PH passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden, bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en FLF. Als we derden toegang geven tot je persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. FLF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER tenzij expliciet anders is aangegeven.

4. Cookies en hyperlinks

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat wij de website kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Je recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken door een email met daarin duidelijk aangegeven waartegen je bezwaar maakt, te sturen, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@fairlifefoundation.org t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet niet om je BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je krijgt dan binnen twee weken antwoord.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

Naast het recht op bezwaar heb je een aantal andere rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

  • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
  • Als je van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
  • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan het privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
  • Ten slotte heb je het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere partij.

Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.

Je kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 5. Wij willen ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren. 

8. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, dan zullen wij je daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

9. Gegevens over de verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FairLife Foundation, Postbus 14976, 1001 LG te Amsterdam, KvK 78583519. De functionaris is bereikbaar via info@fairlifefoundation.org.

10. Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website www.fairlifefoundation.org, waar je steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.